هاست لینوکس هاست ویندوز

هاست ویندوز

 
هاست ویندوز
100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 5GB
پهنای باند 10GB 15GB 20GB 30GB 40GB 50GB
قیمت (تومان)
سالیانه
59,000 79,000 119,000 159,000 219,000 359,000
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
کنترل پنل
PLESK PLESK PLESK PLESK PLESK PLESK
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
POP3 E-Mail نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
FTP Account نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی yes yes yes yes yes yes
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
PHP yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes
ASP.NET yes yes yes yes yes yes
MSSQL no yes yes yes yes yes
Webmail yes yes yes yes yes yes
قیمت (تومان)
سالیانه
59,000 79,000 119,000 159,000 219,000 359,000
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش